Regulamin karty podarunkowej

Regulamin rezerwacji i sprzedaży Karty podarunkowej NFM w sezonie 2022/2023 w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław

/zwany dalej: „Regulamin”/

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dane kontaktowe: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (zwane dalej w Regulaminie „NFM”), pl. Wolności 1, 50- 071 Wrocław, tel.: + 48 71 715 98 00, fax.: +48 71 330 52 12, e-mail: office@nfm.wroclaw.pl. – instytucja kultury współprowadzona przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Wrocław pod nr RIK 38/2014, REGON: 022414470, NIP: 897-179-86-77.

2. Regulamin określa zasady sprzedaży Karty podarunkowej NFM (zwanego dalej w Regulaminie: „kartą podarunkową”) na wydarzenia organizowane przez NFM.

3. Karta podarunkowa jest formą bonu, który uprawnia Użytkownika do bezgotówkowego nabycia określonego biletu na koncert NFM w oznaczonym terminie, w kwocie na jaką wystawiona jest karta podarunkowa.

4. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:

a) „Wydawcy" - należy przez to rozumieć Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego;

b) „Nabywcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną, która otrzymuje od NFM Bilet w zamian za środki finansowe przekazane Wydawcy;

c) „Użytkowniku” - należy przez to rozumieć każdorazowego posiadacza Biletu;

d) „wydarzeniu” – należy przez to rozumieć koncerty organizowane przez NFM, w których uczestniczą słuchacze;

e) „bilecie” – należy przez to rozumieć dokument poświadczający prawo do uczestnictwa w wydarzeniu, zgodnie z jego regulaminem, oferowanym przez NFM;

f) „stronie internetowej NFM" – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem: www.nfm.wroclaw.pl.

 

§ 2. ZASADY UZYSKANIA KARTY PODARUNKOWEJ NFM

5. Kartę podarunkową zakupić można w kasach NFM oraz online poprzez stronę internetową NFM.

6. Karta podarunkowa dostępna jest w następujących wariantach:

a) Karta podarunkowa o wartości 150,00 zł odpowiadający np. biletowi VIP na koncert specjalny lub biletowi w niższej kategorii na koncert symfoniczny;

b) Karta podarunkowa o wartości 110,00 zł odpowiadający np. biletowi VIP na koncert specjalny lub biletowi w niższej kategorii na koncert symfoniczny;

c) Karta podarunkowa o wartości 85,00 zł odpowiadający np. biletowi VIP na koncert symfoniczny;

d) Karta podarunkowa o wartości 65,00 zł odpowiadający np. biletowi w I kategorii na koncert symfoniczny;

e) Karta podarunkowa o wartości 55,00 zł odpowiadający np. biletowi w VIP na koncert kameralny;

f) Karta podarunkowa o wartości 45,00 zł odpowiadający np. biletowi na koncert kameralny.

7. Przy zakupie karty podarunkowej, Nabywca zobowiązuje się do przekazania NFM środków pieniężnych w kwocie równej jej wartości nominalnej.

8. Karta podarunkowa ma formę standardowego biletu z nadrukowaną informacją o jego wartości i sposobie realizacji.

9. Potwierdzeniem nabycia Karty podarunkowej jest paragon lub faktura.

 

§ 3. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

1. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela. Nabywca może z niego korzystać osobiście lub przekazać innemu Użytkownikowi.

2. Karta podarunkowa uprawnia Użytkownika do uczestnictwa w wybranym koncercie po jego wymianie na bilet wstępu. Takiej wymiany można dokonać w Kasie NFM lub online za pośrednictwem strony internetowej NFM. Karta podarunkowa nie gwarantuje dostępności miejsc na wybrany koncert. Zaleca się jego realizację z wyprzedzeniem.

3. Na podstawie Karty podarunkowej użytkownik może dokonać rezerwacji biletu na wybrane wydarzenie w Kasie NFM, drogą telefoniczną : +48 71 715 97 00 lub e-mailową na adres: rezerwacje@nfm.wroclaw.pl.

4. Na podstawie karty podarunkowej , Użytkownik może uzyskać bilet na wybrane wydarzenie o wartości równej wartości karty podarunkowej lub niższej, ale wówczas różnica między wartością karty podarunkowej a wartością biletu na wybrane wydarzenie nie jest zwracana Użytkownikowi, zaś kartę podarunkową uważa się za wykorzystaną w całości.

5. Karta podarunkowa uprawnia Użytkownika do wymiany na jeden bilet na wybrane wydarzenie artystyczne organizowane przez NFM, z wyłączeniem wydarzeń zewnętrznych organizowanych przez podmioty inne niż NFM lub organizowane przez NFM na zlecenie podmiotów trzecich. Proponowane wydarzenia dostępne są na stronie internetowej NFM.

6. Karta podarunkowa zakupiony w sezonie 2022/2023 jest ważny do 30.06.2023 r.

7. W przypadku konieczności odwołania wydarzeń repertuarowych z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub z powodu innych zdarzeń mających charakter siły wyższej, ważność karty podarunkowej zostanie wydłużona minimum o okres, w którym niemożliwa była jego realizacja.

8. NFM przyjmuje do realizacji kartę podarunkową, która jest ważna i nieuszkodzona.

9. Karta podarunkowa nie podlega zwrotowi, a Wydawca nie zwraca środków pieniężnych za jego niewykorzystanie.

 

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za możliwość zrealizowania karty podarunkowej, zgodnie z Regulaminem, odpowiada NFM. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za kartę podarunkową, która została utracona (w tym skradziona), zniszczona lub uszkodzona po jego przekazaniu Nabywcy.

2. Zakup karty podarunkowej równa się z zapoznaniem z treścią Regulaminu, akceptowaniem jego treści w całości i zobowiązaniem do przestrzegania jego zapisów.

3. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie będzie miał zastosowanie Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów w Narodowym Forum Muzyki.

4. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem: www.nfm.wroclaw.pl oraz w Kasie NFM.

5. NFM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, bez podania przyczyn.

6. Regulamin obowiązuje od 09.05.2022 r.

 

 

Wszystkie obowiązujące regulaminy znajdą Państwo pod adresem: https://www.nfm.wroclaw.pl/regulaminy.