Regulamin abonamentów

Regulamin zakupu abonamentu symfonicznego w sezonie artystycznym 2023/2024 w Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław

/zwany dalej: „Regulamin”/

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dane kontaktowe: Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (zwane dalej w Regulaminie: „NFM”), pl. Wolności 1, 50- 071 Wrocław, tel.: + 48 71 715 98 00, fax.: +48 71 330 52 12, e-mail: office@nfm.wroclaw.pl. – instytucja kultury współprowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Wrocław, Województwo Dolnośląskie, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Gminę Wrocław pod nr RIK 38/2014, REGON: 022414470, NIP: 897-179-86-77.

2. Regulamin określa zasady zakupu i korzystania z abonamentu symfonicznego NFM (zwanego dalej w Regulaminie: „abonamentem”) na wydarzenia organizowane przez NFM.

3. Abonament umożliwia uczestnictwo w zestawie koncertów z określoną w Regulaminie zniżką.

4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) „NFM" - należy przez to rozumieć Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego

b) „Nabywcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną, która otrzymuje od NFM abonament w zamian za środki finansowe przekazane NFM;

c) „Użytkowniku” - należy przez to rozumieć każdorazowego posiadacza abonamentu;

d) „wydarzeniu” - należy przez to rozumieć koncerty organizowane przez NFM, w których uczestniczą słuchacze;

e) „stronie internetowej NFM" – należy przez to rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem: www.nfm.wroclaw.pl.

 

§ 2 ZASADY ZAKUPU I KORZYSTANIA Z ABONAMENTU NFM

1. NFM prowadzi sprzedaż następujących rodzajów abonamentów:

a) Ze względu na kategorie miejsc w Sali Głównej: • abonament VIP • abonament I kategoria miejsc • abonament II kategoria miejsc

b) Ze względu na rodzaj przysługującej ulgi:

1. Do zakupu abonamentów ulgowych uprawnieni są: • uczniowie, • studenci (do 26 roku życia), • doktoranci, • renciści, • emeryci, • osoby z niepełnosprawnością wraz z osobą towarzyszącą, • nauczyciele szkolnictwa muzycznego, • członkowie Związku Kompozytorów Polskich i innych stowarzyszeń muzycznych, • posiadacze odznaki „Zasłużony Działacz Kultury”, • posiadacze młodzieżowej karty EURO<26, • kobiety w ciąży, • posiadacze Wrocławskiej Karty Seniora.

2. Do zakupu abonamentów dla Młodego Melomana uprawnieni są uczniowie i studenci szkół i uczelni muzycznych. Aby móc zakupić abonament dla młodego melomana należy posiadać aktualną legitymację uczniowską lub studencką potwierdzającą uczęszczanie do szkoły lub uczelni o profilu muzycznym lub muzykologicznym

3. Dokument potwierdzający uprawnienia do zniżki jest sprawdzany przed wejściem do sali koncertowej.

c) ze względu na termin: • abonament październik-grudzień, • abonament styczeń-marzec, • abonament kwiecień-czerwiec.

2. Abonament:

a) obejmuje koncerty orkiestry symfonicznej - NFM Filharmonii Wrocławskiej, odbywające się w Sali Głównej w NFM(dalej "wydarzenia");

b) cena abonamentu gwarantuje 25% zniżki na zakup biletów i zależy od kategorii miejsc (I, II kategoria oraz miejsca VIP) oraz rodzaju miejsc (VIP, normalne, ulgowe).

c) W ramach abonamentu dla Młodego Melomana możliwa jest rezerwacja miejsca w II kategorii cenowej. Cena Abonamentu Młodego Melomana wynosi 50% ceny regularnego abonamentu w tej kategorii.

d) osoba dokonująca zakupu abonamentu ma możliwość wybrania dla siebie stałego miejsca w Sali Głównej w okresie, który obejmuje abonament, na wybrane wydarzenia wchodzące w skład abonamentu;

e) jest drukowany w postaci pojedynczego biletu wstępu na wszystkie wydarzenia;

f) przy wejściu do sali koncertowej należy mieć ze sobą wydrukowany abonament oraz w przypadku posiadania abonamentu ulgowego, dokument poświadczający prawo do korzystania z ulgi.

3. Ceny abonamentów są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług.

4. Zakup abonamentów jest możliwy w określonych terminach wskazanych w każdym sezonie artystycznym lub do wyczerpania puli abonamentów.

5. Pierwszeństwo w dokonaniu zakupu abonamentu na sezon artystyczny 2023/2024 oraz zachowaniu dotychczasowego miejsca w sali koncertowej przysługuje osobom posiadającym abonament w sezonie artystycznym 2022/2023.

6. Właściciel abonamentu na sezon artystyczny 2023/2024 ma możliwość wyboru i zakupu innego miejsca w sali koncertowej z puli dostępnych miejsc wskazanych do sprzedaży, które nie są przypisane do innego abonamentu.

7. Abonament jest tworzony w ramach dostępności miejsc na wybrane wydarzenia. Można go zakupić w Kasie NFM lub na stronie: https://www.nfm.wroclaw.pl/bilety/abonamenty By tego dokonać należy posiadać konto w serwisie sprzedaży biletów online.

8. W przypadku zakupu online, po dokonaniu płatności, na podany wcześniej adres email Nabywca otrzyma swój abonament. Należy go wydrukować i okazać Obsłudze Widowni przy wejściu na teren NFM. Abonamenty można również pokazać na urządzeniu mobilnym, w wysokiej rozdzielczości.

9. NFM nie ponosi odpowiedzialności za abonamenty dostarczane na adres e- mail, który został błędnie podany podczas rejestracji.

10. Brak wydrukowanego lub posiadanie niemożliwego do zweryfikowania z urządzenia mobilnego abonamentu skutkuje niemożnością wejścia na wydarzenie. Kasa NFM nie drukuje biletów/abonamentów zakupionych online.

11. Abonament jest imienny, co oznacza, że zakazane jest przekazywanie abonamentu osobom trzecim.

12. Listy koncertów objętych abonamentem są dostępne do wglądu w kasie NFM lub pobrania na stronie: https://www.nfm.wroclaw.pl/bilety/abonamenty

13. NFM zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu, zmiany daty, miejsca, godziny, zmiany w repertuarze (programu lub artystów) bez podania przyczyn.

14. Jeżeli koncert objęty abonamentem zostaje przeniesiony na inny termin lub dochodzi do zmiany jego miejsca lub godziny, Dział Sprzedaży informuje wszystkich posiadaczy danego abonamentu o zmianie mailowo lub/i telefonicznie.

15. Jeżeli, pomimo prób skontaktowania się z posiadaczem abonamentu, pracownikom Działu Sprzedaży nie uda się przekazać informacji o zmianach i z tego powodu posiadacz abonamentu nie dotrze na dane wydarzenie, reklamacje nie zostaną uwzględnione. Wiadomości o modyfikacjach dostępne są na stronie internetowej NFM przy danym wydarzeniu: http://www.nfm.wroclaw.pl/component/nfmcalendar/events

16. Jeżeli koncert objęty abonamentem zostaje odwołany, Dział Sprzedaży NFM informuje o tym wszystkich posiadaczy danego abonamentu telefonicznie lub/i mailowo. W ramach rekompensaty posiadacz abonamentu może wybrać inny koncert o takiej samej wartości i otrzymać na niego darmowy bilet lub otrzymać kod rabatowy do wykorzystania na inne wydarzenia z repertuaru NFM lub otrzymać zwrot środków za niewykorzystaną część abonamentu.

17. Klient ma możliwość ubiegania się o zwrot niewykorzystanego abonamentu, jednak nie później niż przed datą pierwszego koncertu, który wchodzi skład abonamentu, tj. dla kwartału październik – grudzień 2023 r. – 6 października 2023 r., dla kwartału styczeń marzec 2024 r. – 12 stycznia 2024 r., dla kwartału kwiecień – czerwiec 2024 r. – 5 kwietnia 2024 r.

18. W przypadku zgubienia abonamentu istnieje możliwość otrzymania duplikatu. W tym celu należy zgłosić się do kas NFM w godzinach ich otwarcia.

19. Osoby zgłaszające reklamacje proszone są o kontakt e-mail na adres rezerwacje@nfm.wroclaw.pl. Na ten adres należy wysłać skan abonamentu, których reklamacja dotyczy, numer paragonu/faktury lub inny dokument potwierdzający płatność (bankowy dokument potwierdzenia przelewu, wydruk kopii potwierdzenia płatności kartą z terminala płatniczego) oraz szczegółowy opis problemu. Czas odpowiedzi na reklamację to 14 dni roboczych.

20. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w sezonie artystycznym 2023/2024.